Şirketler ve Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku kavramını açıklamak gerekirse; ticaretle ilgili faaliyetleri düzenleyen hukuk dalı olarak açıklanabilir. Özel hukuk dalı olan ticaret hukukunun en önemli kaynağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’dur. Tarafların ticari ilişkilerinde oluşan uyuşmazlıklara çözüm üreten ticaret hukuku hayatımızdaki önemli yeri sebebiyle hukukun en kapsamlı alt dallarından da biridir.

Ticaret hukukunun çok kapsamlı olması ve mevzuatın devamlı güncellenmesi sebebiyle tecrübe gerektirmesi yanı sıra yeni bilgileri edinme ve uygulama gerekliliğini de doğurmaktadır. Ticari işletme hukuku, şirketler hukuku, kıymetli evrak hukuku, deniz ticaret hukuku, fikri ve sınai mülkiyet hukuku, sigorta hukuku gibi birçok hukuk dalı da ticaret hukuku kapsamında değerlendirilmektedir.

Ticaret hukukunun inceleme yaparken merkez aldığı bazı kavramlar bulunmaktadır. Bunlar; ticari işletme, ticari iş, tacir, ticaret unvanı ve işletme adı, haksız rekabet, marka, ticaret sicili, tacir yardımcıları, ticari defterler gibi kavramlardır.

Ticaret hukuku kapsamındaki ticari davalar Asliye Ticaret Mahkemelerinde görülmektedir.

Şirketler hukuku; ticari faaliyette bulunan ve tüzel kişiliği bulunan ticaret ortaklıklarının kuruluşu, sermaye yapıları, türleri, temsil edilmeleri, sona ermeleri ve tas?yeleri gibi konuları inceleyen ticaret hukuku ait dalıdır

Ticaret hukuku kapsamında şirketlerin avukatlardan yardım alacağı konulardan bazıları şunlardır;

- Ticari davaların açılması ve davanın takip edilmesi
- Poliçe, bono, çek alacaklarının dava ve icra yoluyla tahsili
- Şirket ana sözleşmesinin hazırlanması
- Şirketlerin kurumsal işleyişine dair danışmanlık sağlanması
- Şirket yönetim kurulu kararlarının değerlendirilmesi ile genel kurul işlemlerinin incelenmesi
- Sermaye artışı veya azaltılması işlemleri hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi
- Birleşme ve devralma işlemlerinin yapılması
- Şirkete ait marka, patent ve faydalı modeller ile ilgili davaların takip edilmesi
- Şirket tasfiyesi sürecinin yönetimi

Whatsapp