Tazminat Haklarını Saklı Tutmak Suretiyle Boşanma Kararı Verilemez8.4.2024

 T.C.

YARGITAY 2.HUKUK DAİRESİ

2014/16344 ESAS , 2015/269 KARAR , 13.01.2015 TARİH


ÖZET: Tarafların irade beyanları esas alınarak boşanmalarına karar verilebilmesi için, diğer şartların yanında boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda tam olarak anlaşmış olmaları, hakimin de taraflarca kabul edilen düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Tazminat haklarının saklı tutulması, bu husustaki ihtilafın devam ettiğini ve bu ihtilafın çözümünün ileriye bırakıldığını gösterir. Başka bir ifade ile "tazminat hakları saklı tutulmak" suretiyle anlaşmalı boşanma kararı verilemez. Bu husus nazara alınmadan "tazminat haklarının saklı tutulması" suretiyle boşanma kararı verilmesi doğru bulunmamıştır.

(4721 S. K. m. 166)

Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, hüküm davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Tarafların irade beyanları esas alınarak boşanmalarına karar verilebilmesi için, diğer şartların yanında boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda tam olarak anlaşmış olmaları, hakimin de taraflarca kabul edilen düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Tazminat haklarının saklı tutulması, bu husustaki ihtilafın devam ettiğini ve bu ihtilafın çözümünün ileriye bırakıldığını gösterir. Başka bir ifade ile "tazminat hakları saklı tutulmak" suretiyle anlaşmalı boşanma kararı verilemez. Bu husus nazara alınmadan "tazminat haklarının saklı tutulması" suretiyle Türk Medeni Kanununun 166/3 maddesi gereğince boşanma kararı verilmesi doğru bulunmamıştır. Taraflar boşanmanın mali sonuçları üzerinde anlaşamadıklarına göre, gösterdikleri deliller toplanarak davanın Türk Medeni Kanununun 166/1-2 maddesi çerçevesinde değerlendirilip, hasıl olacak neticesine göre karar verilmesi gerekirken, bu yön nazara alınmadan hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 13.01.2015 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

  • Kira Bedeli Tespit Davalarında Hakkaniyet İndirimi
    Kira bedeli tespit edilirken hakim hakkaniyet indirimi yapmalıdır. Hakkaniyet indirimi davacının talep ettiği rakam üzerinden değil bilirkişi raporundaki miktar üzerinden yapılmalıdır.
  • Bilirkişi Ücretinin Kesin Süre Bittikten Sonra Yatırılması
    Bilirkişi ücreti için 2 hafta kesin süre verilmiş ve kesin süre bittikten sonra masraf yatırılmış ise de, celse atlanmasına ve yargılamanın uzamasına sebebiyet verilmediğinden kesin süre sebebiyle davanın reddedilmesi hatalıdır.
  • Ziynet Alacağı
    Ziynet alacağı hakkı olduğunu iddia eden kadın eş, varlığını kanıtladığı ziynetlerin kendisinde olmadığını şüpheye yer vermeyecek şekilde kanıtlamakla yükümlüdür.
Whatsapp